FR | NL

Overzicht van het kantorenpark 2014

19/05/2015
Overzicht van het kantorenpark nr. 35: de indicatoren van de kantoormarkt zijn in 2014 stabiel gebleven

Brussel, 19 mei 2015 - De indicatoren van de kantoormarkt in Brussel zijn in 2014 stabiel gebleven: het leegstandspercentage op 8,2 % en de mediane huurprijs op 150 euro/m²/jaar. Bij een lichtjes toenemende vraag en een stabiel aanbod zal de situatie in 2015 nauwelijks veranderen. Dankzij zijn onmiskenbare aantrekkelijkheid heeft de Vijfhoek-oost het laagste leegstandscijfer (4,2 %).

  • In 2014 blijven de indicatoren zeer stabiel ten opzichte van 2013.
  • De markt stort niet in, want het recente aanbod stemt overeen met de vraag.
  • Het leegstandspercentage in de Vijfhoek is lager dan waar ook in het gewest.
  • De positieve dynamiek laat zich duidelijk voelen.

Het doel van het Overzicht
Sinds zeven jaar bundelen de directie Studies en Planning (BSO) en de dienst inventimmo (citydev.brussels) jaarlijks hun respectieve gegevens in een gezamenlijk nummer van het Overzicht van het kantorenpark. Hun voornaamste doel? De situatie op de kantoormarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evalueren. Naarmate de nummers vorderden, drong een grondig onderzoek van de kantoren (gebouwen, gebruikers, werven …) in elke Brusselse wijk zich op. De administraties zetten de analyse voort en nemen in de volgende nummers wijk na wijk onder de loep. De lezer zal zo een precies totaalbeeld krijgen van de voor het hele gewest verzamelde gegevens.

Focus op de Vijfhoek
De deskundigen van beide administraties stelden vast dat de Vijfhoek-oost het laagste leegstandscijfer van alle Brusselse wijken heeft (4,2 % tegenover 8,2 % op gewestniveau) en wilden maar wat graag weten welke factoren het stadscentrum nu precies zo aantrekkelijk maken.

Op dit stuk grondgebied is een grote verscheidenheid aan functies aanwezig. Dat maakt het bijzonder levendig. Er is de administratieve functie maar er is ook plaats voor cultuur, handel en woongelegenheid.
Meer dan de helft van de kantoren in het centrum wordt gebruikt door openbare besturen, voornamelijk de federale administratie.
De tweede grootste activiteitensector in de wijk is de financiële sector, die meer dan een vijfde van de kantooroppervlakte inneemt. Deze economische sector omvat de banken en verzekeringsmaatschappijen. Het financiële beslissingscentrum ligt over het algemeen vaak in de buurt van het politieke machtscentrum.
Ver achter de administraties en de financiële sector volgt de dienstensector. Deze sector neemt weinig oppervlakte in (12 %), maar is wel goed voor een kwart van het aantal vestigingen. De kantoren van de dienstenbedrijven liggen grotendeels rond het station Brussel-Centraal en de Grote Zavel.

De soorten kantoorgebruikers in het centrum verschillen sterk van die in de nochtans naburige Leopoldswijk, die in 2013 grondig bestudeerd werd. Aan deze kant van de Kleine Ring is er geen enkele Europese vestiging te vinden en zijn maar zeer weinig lobbygroepen aanwezig. De Regentlaan vormt dus resoluut de grens tussen de invloedssfeer van de Europese instellingen en het Belgische politieke machtscentrum.

Het centrum kan tal van troeven uitspelen: zijn symbolische waarde als landcentrum en machtszetel en zijn rijk politiek, cultureel en historisch patrimonium.

Het gemengde en zeer gevarieerde stadsweefsel biedt de kantoorbedienden een ruime waaier aan diensten en kwaliteitsvolle ontspannings- en ontmoetingsruimten. Er is een uitstekend openbaarvervoersaanbod en de centrale ligging bevoordeelt de mobiliteit.

Van de kantooroppervlakte in renovatie- en nieuwbouwprojecten die normaal gezien in 2015 voltooid zullen zijn, bevindt twee derde zich in de Vijfhoek.
Nergens anders in het CBD noch in de gedecentraliseerde wijken ligt het aandeel kantoorgebouwen dat lang op de markt blijft zonder dat een gebruiker wordt gevonden, zo laag als in de Vijfhoek. De situatie gaat er bovendien nog op vooruit ten opzichte van 2013.

De positieve dynamiek laat zich duidelijk voelen. Verschillende besturen die zich onlangs in de wijk vestigden, komen uit andere wijken. Zo bijvoorbeeld de Federale Politie, die zopas haar intrek nam in gerenoveerde gebouwen van het voormalige Rijksadministratief Centrum (78.000 m²). Andere hebben onlangs hun aanwezigheid bestendigd door hun gebouwen na renovatie opnieuw te betrekken. Een voorbeeld is de Financietoren die wordt gebruikt door de FOD Financiën en de FOD Sociale Zekerheid. Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij de financiële bedrijven. Denk maar aan de spectaculaire afbraak/heropbouw van de zetel van BNP Paribas Fortis (95.000 m²) en de nakende komst van Axa (48.000 m²).

Leegstand in Brussel
Al drie jaar wijzigde de leegstand niet substantieel en blijft hij op een aanvaardbaar niveau van 8,2 %, aangenomen dat een leegstand van ongeveer 6 % als "normaal" kan worden beschouwd. De weinig gunstige economische situatie heeft geen al te grote weerslag op de leegstand. Er doen zich twee tegengestelde fenomenen voor: enerzijds zijn de kantoren die van het ene op het andere jaar op de markt blijven met 10 % gedaald en anderzijds blijven de kantoren die op de markt staan er almaar langer. Conclusie: hoe groter de leegstand in een wijk, hoe langer de kantoren er leegstaan.

Wat de huurprijzen betreft: de mediane huurprijs bedraagt 150 euro/m²/jaar en blijft daarmee dus op het niveau van 2013. In 2012 bedroeg de mediane huurprijs nog 160 euro/m²/jaar.

Bij een lichtjes toenemende vraag en een stabiel aanbod zal de situatie op de Brusselse kantoormarkt in 2015 nauwelijks veranderen. Het recente aanbod stemt overeen met de vraag. Op middellange termijn (2016-2017) zal dus weinig kantoorruimte gecommercialiseerd worden. De grote projecten lijken zich langzaam te haasten.

Conclusie
Hoewel de crisis aanhoudt, stort de markt niet in. Net als vorig jaar wordt een zekere stagnatie vastgesteld. Het onderzoek naar de kantoren in het stadscentrum bevestigt bovendien een troef die vaak over het hoofd gezien wordt: de onbetwiste opportuniteiten op het vlak van betrekkingen die stedelijke nabijheid biedt. De politieke en financiële instanties van het land en het administratieve verlengde ervan zijn in deze wijk geconcentreerd.

In het stadscentrum is het openbaarvervoeraanbod bovendien voortreffelijk en de verschillende diensten die een stad kan aanbieden, zijn er in groten getale aanwezig. De kantoren in het centrum bevinden zich dus in een uitzonderlijke omgeving.

Persbericht: PDF-formaat - DOC-formaat
Voorstelling van de studie: PDF-formaat - DOC-formaat
"Overzicht van het Kantorenpark nr. 35/2015": PDF-formaat
"Overzicht van het Kantorenpark nr. 33/2014": PDF-formaat
Illustraties (PDF-formaat)

© citydev.brussels ® (S.D.R.B. - G.O.M.B.)
Gabrielle Petitstraat 6 · 1080 Brussel · België
+ 32 2 422 51 11 · info@citydev.brussels · Ombudsman · Gebruiksvoorwaarden · RSS
www.brucenter.brussels · www.irisphere.be